Honlapunkon sütiket használunk. Elfogadod?
Honlapunkon sütiket használunk. Elfogadod?
TÁMOGASS!
Adószám: 18908965-1-43
Számlaszám: 16200106-11603384
KAPCSOLAT
info@sz2a.hu
 
HUN | ENG

Általános adatvédelmi tájékoztató

Az Sz2A.hu honlapot a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (Sz2A) üzemelteti. Az Sz2A jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor az Sz2A.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

 

Az adatkezelő

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Felhő utca 5/b. Alapítás dátuma, 2017.07.24; e-mail: info@Sz2A.hu)

 

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az Sz2A.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Sz2A nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az adományozás népszerűsítésére igen.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély, támogatás és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az Sz2A kizárólag kapcsolattartási célra használja. Az Sz2A a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

Amennyiben Ön támogatja az Alapítványt, az Sz2A kezelésébe kerülhet neve, bankszámlaszáma és a támogatás (adomány stb.) összege, valamint átutalás ideje. Erről a Támogass! oldalon részletes tájékoztatót talál.

 

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

 

Hírlevél

A Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató hírlevelével a regisztrációkor megadott elérhetőségén (elektronikus levélcím) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat ezek fogadásáról. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

Az adatkezelés célja: elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról.

Szolgáltató a MailChimp nevű szolgáltatás használja hírlevél küldésére. A MailChimp a EU-US Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely vállalta, hogy megfelel a GDPR előírásainak. A MailChimp használatának adatvédelmi szabályai az alábbi linkeken olvashatók:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/terms/

 

Támogatás

Az Sz2A kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az adatkezelő (Sz2A) a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltató és az érintett közötti kommunikációt szavatolja. A személyes adatokat a Sz2A eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél, támogatói kommunikáció vagy jogsegély céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így jogsegélykérések esetén az ügyvéd, kérdés esetén a projektvezetők, támogatás esetén pedig a szerződő bankok hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Sz2A az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Sz2A valamely elérhetőségén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b., e-mail: info@Sz2A.hu). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b.) illetve az info@Sz2A.hu e-mail címén.

 

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldalról származó adatokat a Servergarden Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32) (https://www.servergarden.hu/) szervertermében tároljuk, dedikált szerveren.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Sz2A megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@Sz2A.hu e-mail címre juttassa el.

Az Alapítvány az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.